Privacyverklaring

Privacyverklaring

Nicole Derks hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga zorgvuldig en integer om met persoonsgegevens. Nicole Derks houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.  Dit brengt met zich mee dat ik:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in uw dossier. Hierbij kunt u denken aan gegevens zoals voor -en achternaam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer,
  burgerlijke staat, klantnummer verzekering.
 • Ik leg een dossier aan omwille uitvoering te geven aan de behandeling of opdracht.
 • Uw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) en vanuit de plicht vanwege mijn beroep voor de periode van minimaal 15 jaar vanaf beëindiging van de behandeling. Daarna worden deze vernietigd.
 • Ik maak gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de financiële administratie. Dit zijn alleen dezelfde gegevens die u ook kunt zien op uw factuur.
 • Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen. Ik kan indien wenselijk persoonsgegevens delen met derden als u dat zelf verzoekt en nadat u mij hier
  schriftelijk toestemming voor geeft.
 • Op mijn website worden alleen geanonimiseerde gegevens opgeslagen en gedeeld met Google Analytics. Gegevens die wij registreren zijn vooral gericht op het gebruik van de website en worden dan ook alleen gebruikt voor het optimaliseren en verbeteren van onze website voor u als gebruiker.
 • Mocht ik u, om welke reden dan ook, niet kunnen behandelen, dan zal in overleg met u, een waarnemer/vervanger worden gekozen. Deze zal dan pas de gegevens kunnen inzien om de behandeling te kunnen voortzetten, mits u daarvoor toestemming geeft.
 • Ik heb passende technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op mijn systeem, welke alleen bij mij bekend is. Ik maak back-ups van de persoonsgegevens/clientendossier om deze te kunnen herstellen bij
  technische incidenten.
 • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij.
 • U heeft altijd het recht de toestemming om persoonsgegevens te gebruiken, in te trekken.
 • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen.
 • Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens.